mottokomotioni

Motto komoti oni   mixed media   18x10x5   2013@ @